My Calendar

MonthWeekDay
November 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
28th October 2019

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

9:30 am: Gentle yoga - Julie

9:30 am: Gentle yoga - Julie

6:00 pm: Ordinary - Nick

6:00 pm: Ordinary - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick
29th October 2019

9:30 am: Ordinary - Julie

9:30 am: Ordinary - Julie

11:00 am: Beginners - Julie

11:00 am: Beginners - Julie

6:00 pm: Ordinary - Richard

6:00 pm: Ordinary - Richard

7:30 pm: Yoga for Every-Body - Richard

7:30 pm: Yoga for Every-Body - Richard
30th October 2019

9:30 am: Vinyasa - Annie

9:30 am: Vinyasa - Annie

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

6:00 pm: Beginners - Louise C

6:00 pm: Beginners - Louise C

7:30 pm: Ordinary Shelly

7:30 pm: Ordinary Shelly
31st October 2019

9:30 am: Ordinary - Louise

9:30 am: Ordinary - Louise

10:45 am: Dance for Parkinson's

10:45 am: Dance for Parkinson's

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

6:00 pm: Yin - Tracey

6:00 pm: Yin - Tracey

7:30 pm: Vinyasa flow - Tracey

7:30 pm: Vinyasa flow - Tracey
1st November 2019

7:30 am: Morning flow -Tracey

7:30 am: Morning flow -Tracey

9:30 am: Ordinary - Sarah LM

9:30 am: Ordinary - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Sarah Hunt

6:00 pm: Ordinary - Sarah Hunt

7:15 pm: Kick boxing - Mark

7:15 pm: Kick boxing - Mark
2nd November 2019

9:30 am: Vinyasa - Trudi

9:30 am: Vinyasa - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

2:00 pm: Introduction to tai chi - Mark

2:00 pm: Introduction to tai chi - Mark
3rd November 2019

9:30 am: Simple yoga - Julie

9:30 am: Simple yoga - Julie

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H
4th November 2019

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

9:30 am: Gentle - Grace

9:30 am: Gentle - Grace

11:00 am: Post Natal -Trudi

11:00 am: Post Natal -Trudi

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: Ashtanga - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick
5th November 2019

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle yoga - Julie

11:00 am: Gentle yoga - Julie

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: SatBodhi - Richard

7:30 pm: SatBodhi - Richard
6th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Annie

9:30 am: Vinyasa - Annie

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

2:00 pm: Tai chi - Mark

2:00 pm: Tai chi - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

6:00 pm: Beginners - Louise C

6:00 pm: Beginners - Louise C

7:30 pm: Ordinary - Shelly

7:30 pm: Ordinary - Shelly
7th November 2019

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

10:45 am: Dance for Parkinson's

10:45 am: Dance for Parkinson's

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

6:00 pm: Gentle - Grace

6:00 pm: Gentle - Grace

7:30 pm: Vinyasa - Tracey

7:30 pm: Vinyasa - Tracey
8th November 2019

7:30 am: Morning flow -Tracey

7:30 am: Morning flow -Tracey

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:15 pm: Kick boxing - Mark

7:15 pm: Kick boxing - Mark
9th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Trudi

9:30 am: Vinyasa - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

2:00 pm: Deep yoga - Sarah Bristow

2:00 pm: Deep yoga - Sarah Bristow

6:00 pm: Soft Things - Jaz

6:00 pm: Soft Things - Jaz
10th November 2019

9:30 am: Simple yoga - Steven

9:30 am: Simple yoga - Steven

1:00 pm: Oily Witch workshop - Claire Ottewell

1:00 pm: Oily Witch workshop - Claire Ottewell

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H
11th November 2019

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

9:30 am: Gentle - Grace

9:30 am: Gentle - Grace

11:00 am: Post Natal -Trudi

11:00 am: Post Natal -Trudi

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: Ashtanga - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick
12th November 2019

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle yoga - Julie

11:00 am: Gentle yoga - Julie

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: SatBodhi - Richard

7:30 pm: SatBodhi - Richard
13th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Annie

9:30 am: Vinyasa - Annie

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

2:00 pm: Tai chi - Mark

2:00 pm: Tai chi - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

6:00 pm: Beginners - Louise C

6:00 pm: Beginners - Louise C

7:30 pm: Ordinary - Shelly

7:30 pm: Ordinary - Shelly
14th November 2019

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

10:45 am: Dance for Parkinson's

10:45 am: Dance for Parkinson's

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

6:00 pm: Gentle - Grace

6:00 pm: Gentle - Grace

7:30 pm: Vinyasa flow - Jaz

7:30 pm: Vinyasa flow - Jaz
15th November 2019

7:30 am: Morning flow -Steven

7:30 am: Morning flow -Steven

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:15 pm: Kick boxing - Mark

7:15 pm: Kick boxing - Mark
16th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Sarah H

9:30 am: Vinyasa - Sarah H

2:00 pm: Back care with Sarah Bristow

2:00 pm: Back care with Sarah Bristow

6:00 pm: Soft Things - Jaz

6:00 pm: Soft Things - Jaz
17th November 2019

9:30 am: Simple yoga - Steven

9:30 am: Simple yoga - Steven

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H
18th November 2019

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

9:30 am: Gentle - Grace

9:30 am: Gentle - Grace

11:00 am: Post Natal -Trudi

11:00 am: Post Natal -Trudi

2:00 pm: Meditation and relaxation - Shirin

2:00 pm: Meditation and relaxation - Shirin

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: Ashtanga - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick
19th November 2019

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle yoga - Julie

11:00 am: Gentle yoga - Julie

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: SatBodhi - Richard

7:30 pm: SatBodhi - Richard
20th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Annie

9:30 am: Vinyasa - Annie

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

2:00 pm: Tai chi - Mark

2:00 pm: Tai chi - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

6:00 pm: Beginners - Louise C

6:00 pm: Beginners - Louise C

7:30 pm: Ordinary - Shelly

7:30 pm: Ordinary - Shelly
21st November 2019

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

10:45 am: Dance for Parkinson's

10:45 am: Dance for Parkinson's

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

6:00 pm: Gentle - Grace

6:00 pm: Gentle - Grace

7:30 pm: Vinyasa - Tracey

7:30 pm: Vinyasa - Tracey
22nd November 2019

7:30 am: Morning flow -Tracey

7:30 am: Morning flow -Tracey

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:15 pm: Kick boxing - Mark

7:15 pm: Kick boxing - Mark
23rd November 2019

9:30 am: Vinyasa - Trudi

9:30 am: Vinyasa - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

2:00 pm: Restorative Yoga with Shelly

2:00 pm: Restorative Yoga with Shelly

6:00 pm: Soft Things - Jaz

6:00 pm: Soft Things - Jaz
24th November 2019

9:30 am: Simple yoga - Steven

9:30 am: Simple yoga - Steven

11:00 am: Partner yoga - Shelly

11:00 am: Partner yoga - Shelly

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H
25th November 2019

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

7:30 am: Sunrise Yoga -Julie

9:30 am: Gentle - Grace

9:30 am: Gentle - Grace

11:00 am: Post Natal -Trudi

11:00 am: Post Natal -Trudi

2:00 pm: Meditation and relaxation - Shirin

2:00 pm: Meditation and relaxation - Shirin

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

3:30 pm: Teen yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: Ashtanga - Nick

7:30 pm: Ashtanga - Nick
26th November 2019

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

7:00 am: Connect & Sweat - Jaz

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle yoga - Julie

11:00 am: Gentle yoga - Julie

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:30 pm: SatBodhi - Richard

7:30 pm: SatBodhi - Richard
27th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Annie

9:30 am: Vinyasa - Annie

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

11:00 am: Pre-school yoga - Cessally

2:00 pm: Tai chi - Mark

2:00 pm: Tai chi - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

4:00 pm: Kids Kung Fu - Mark

6:00 pm: Beginners - Louise C

6:00 pm: Beginners - Louise C

7:30 pm: Ordinary - Shelly

7:30 pm: Ordinary - Shelly
28th November 2019

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

10:45 am: Dance for Parkinson's

10:45 am: Dance for Parkinson's

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

12:15 pm: Beginners Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

1:30 pm: Intermediate Pilates - Carine

6:00 pm: Gentle - Grace

6:00 pm: Gentle - Grace

7:30 pm: Vinyasa - Tracey

7:30 pm: Vinyasa - Tracey
29th November 2019

7:30 am: Morning flow -Tracey

7:30 am: Morning flow -Tracey

9:30 am: Ordinary - Grace

9:30 am: Ordinary - Grace

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

11:00 am: Gentle Bliss - Sarah LM

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

4:15 pm: Children's Yoga - Cessally

6:00 pm: Ordinary - Grace

6:00 pm: Ordinary - Grace

7:15 pm: Kick boxing - Mark

7:15 pm: Kick boxing - Mark
30th November 2019

9:30 am: Vinyasa - Trudi

9:30 am: Vinyasa - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

11:00 am: Pregnancy - Trudi

2:00 pm: Private hire birthday party

2:00 pm: Private hire birthday party

6:00 pm: Soft Things - Jaz

6:00 pm: Soft Things - Jaz
1st December 2019

9:30 am: Simple yoga - Steven

9:30 am: Simple yoga - Steven

11:30 am: Gong Bath Claire

11:30 am: Gong Bath Claire

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H

5:30 pm: Vinyasa - Sarah H